ГОМС МОЗУ ТДМУ

ВАС ВІТАЄ
ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ МОЗ УКРАЇНИ  -

ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров"я України“
(ГОМС МОЗУ ТДМУ)

Адреса:   майдан Волі,1, м. Тернопіль, 46001
Тел.:  8 (0352) 520186, 524492
E-mail: university@tdmu.edu.ua, homs-moz@tdmu.edu.ua
http://www.tdmu.edu.ua

Керівник ГОМС МОЗУ ТДМУ –
ректор ТДМУ,
професор Корда Михайло Михайлович
телефон: (0352) 524492


Науковий консультант ГОМС МОЗУ ТДМУ – 
проректор з наукової роботи ТДМУ, 
 професор Кліщ Іван Миколайович 
телефон: (0352) 524771

Головний метролог ГОМС МОЗУ ТДМУ – 
Iвасенко Iван Iванович
телефон: (0352) 520186
Е-mail: homs-moz@tdmu.edu.ua, iivasenko.51@gmail.com

Метрологічна служба ТДМУ:
Адреса МС: 46000, вул. Руська, 36, м. Тернопіль
телефон: (0352) 520186,
Е-mail: metrology@tdmu.edu.ua

Державний вищий навчальний заклад „Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України” (далі – ТДМУ) призначений наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) від  07 серпня 2008 р.  № 435 головною організацією метрологічної служби МОЗ України (далі – ГОМС МОЗУ ТДМУ) з метою вдосконалення робіт із забезпечення єдності вимірювань у вищих медичних навчальних закладах (В(м)НЗ), науково-дослідних інститутах (НДІ)  та наукових установах підпорядкування  МОЗ України, забезпечення єдності вимірювань при виконанні наукових досліджень у сфері, в якій реалізація державної політики належить до повноважень МОЗ України, здійснення метрологічного контролю і нагляду в наукових та клініко-діагностичних вимірювальних лабораторіях В(м)НЗ,  НДІ та наукових установ і надання допомоги з питань забезпечення єдності вимірювань, що входять до компетенції МОЗ України.

ТДМУ пройшов періодичну атестацію на виконання функцій ГОМС МОЗ України (свідоцтво про атестацію  № 063/13 від 16.12.2013 р. видане МОЗ України). Відомості про атестацію ГОМС МОЗУ ТДМУ внесені до реєстру ГОМС/БОМС Національного наукового центру „Інститут метрології“ за № 178.

1 Функції головної організації метрологічної служби МОЗ України

 ГОМС МОЗУ ТДМУ, відповідно до покладених на неї завдань, виконує такі функції:

1.1        Проводить роботи із забезпечення єдності вимірювань у В(м)НЗ, НДІ та наукових установах підпорядкування МОЗ України.

1.2        Здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю метрологічних служб та проводить метрологічний контроль та нагляд за забезпеченням єдності вимірювань в закладах, закріплених за ГОМС МОЗУ ТДМУ.

1.3        Проводить узагальнення результатів аналізу матеріалів, що надаються закріпленими за ГОМС МОЗУ ТДМУ закладами, щодо наявності, використання та потреби в засобах вимірювальної техніки і обладнання, наявності вимірювальних лабораторій та їх атестації, забезпечення єдності вимірювань при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

1.4        Проводить метрологічну експертизу та нормоконтроль проектів нормативних документів, технічних завдань, звітів про науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи в галузі охорони здоров’я.

1.5        Розробляє та атестує в установленому порядку методики  вимірювань.

1.6        Організовує та проводить в установленому порядку метрологічну атестацію, повірку, калібрування засобів вимірювальної техніки.

1.7        Організовує і проводить в установленому порядку атестацію калібрувальних і вимірювальних лабораторій закладів та установ, що належать до сфери управління МОЗ України або не належать до цієї сфери, але належать до сфери, в якій реалізація державної політики належить до повноважень МОЗ України, – на проведення відповідно калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб цих закладів і установ та вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.

1.8        Організовує і проводить в установленому порядку міжлабораторні порівняльні випробування, а також міжлабораторні порівняння результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях закладів підпорядкування МОЗ України.

1.9        Бере участь у розробленні нормативних документів, що регламентують питання забезпечення єдності вимірювань в галузі охорони здоров’я.

1.10    Розглядає та готує пропозиції щодо узгодження проектів національних і галузевих стандартів, планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань забезпечення єдності вимірювань в галузі охорони здоров’я.

1.11    Організація і проведення в установленому порядку курсів з підвищення кваліфікації фахівців метрологічних служб закладів, закріплених за ГОМС МОЗУ ТДМУ, конференцій, семінарів, нарад, виставок та інших заходів з питань забезпечення єдності вимірювань.

1.12    Виконує завдання МОЗ України з міжнародної науково-технічної співпраці з питань забезпечення єдності вимірювань в галузі охорони здоров’я.

1.13    Організовує впровадження стандартів, рекомендацій міжнародних організацій з питань забезпечення єдності вимірювань в галузі охорони здоров’я.

1.14    Веде облік повірочних, вимірювальних та калібрувальних лабораторій, уповноважених або атестованих на проведення метрологічних робіт в сфері охорони здоров’я в закріпленій галузі атестації.

1.15    Сприяє підприємствам та організаціям Центральних органів виконавчої влади в галузі метрології (ЦОВМ) під час здійснення ними державного метрологічного контролю та нагляду.

1.16    Створює з метою інформаційного забезпечення галузі охорони здоров’я довідково-інформаційний фонд нормативних документів із забезпечення єдності вимірювань діяльності закладів МОЗ України, закріплених за ГОМС МОЗУ ТДМУ.

На підрозділи метрологічної служби ГОМС МОЗУ ТДМУ можуть бути покладені також інші функції із забезпечення єдності вимірювань.

 

2               Права головної організації метрологічної служби МОЗ України

ГОМС МОЗУ ТДМУ має право:

2.1     Контролювати роботу закріплених установ з питань забезпечення єдності вимірювань основних видів діяльності, вимагати від їх керівників усунення виявлених недоліків.

2.2     Отримувати від метрологічних служб закріплених установ матеріали, необхідні для проведення метрологічного контролю та нагляду.

2.3     Залучати в установленому порядку до виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань в галузі охорони здоров’я базові організації метрологічної служби і метрологічні служби закріплених установ, спеціалістів В(м)НЗ, НДІ, наукових установ та закладів охорони здоров‘я.

2.4     Інформувати керівників закріплених установ про заміну та/або відміну нормативних документів, які не відповідають вимогам національних, галузевих стандартів та інших чинних нормативних документів.

2.5     Бути представником в органах ЦОВМ та інших організаціях з питань забезпечення єдності вимірювань.

2.6     Вносити пропозиції керівникам закріплених установ про скасування нормативних документів, наказів, розпоряджень з питань забезпечення єдності вимірювань, які суперечать чинному законодавству, метрологічним нормам і правилам, та видавати в установленому порядку приписи щодо припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлених недоліків.

2.7     Подавати пропозиції про заохочення працівників метрологічних служб, про накладення стягнень або притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні метрологічних норм і правил.

2.8     Брати участь у розв’язанні суперечностей, що стосуються діяльності метрологічних служб закріплених установ.


3           Відповідальність

ГОМС МОЗУ ТДМУ  в особі керівника несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

-  діяльність відносно виконання вимог, що визначені Положенням про ГОМС МОЗУ ТДМУ;

-  дотримання встановлених термінів та інших зобов'язань перед замовниками, що стосуються якості виконання функцій;

-  додержання умов і правил виконання функцій;

-  впровадження і дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки;

-  виконання функцій, не зазначених в затвердженій галузі атестації;

-  своєчасне проведення періодичної атестації.

Відповідальність інших співробітників ГОМС МОЗУ   ТДМУ визначена їх посадовими інструкціями.