Метрологічна служба вiдноситься до основних пiдроздiлiв унiверситету i проводить роботу в тiснiй взаємодiї з iншими пiдроздiлами

Основнi функцiї метрологiчної служби унiверситету:

– проведення робiт щодо забезпечення єдностi вимiрювань, пiдвищення рiвня метрологiчного забезпечення наукової дiяльностi унiверситету, лiкувального та навчального процесiв, дiяльностi iнших структурних пiдроздiлiв унiверситету;

– органiзацiя i проведення метрологiчного контролю i нагляду;

– проведення аналiзу стану вимiрювань в усiх пiдроздiлах унiверситету;

– виконання робiт iз впровадження мiждержавних, нацiональних i галузевих стандартiв та iнших нормативних документiв з метрологiї;

– надання консультацiй пошукачам та вiдповiдальним виконавцям НДР з питань метрологiчного забезпечення наукових дослiджень;

– органiзацiя i проведення метрологiчної експертизи технiчних завдань, проектiв нормативних документiв, звiтiв про науково-дослiднi роботи;

– проведення метрологiчної експертизи результатiв дослiджень наукової тематики;

– проведення нормоконтролю звiтiв про НДР, дисертацiй, монографiй, пiдручникiв та посiбникiв, наукових статей та iншої друкованої продукцiї;

– здiйснення метрологiчної атестацiї термостатiв, сушильних шаф, центрифуг;

– розроблення та атестацiя в установленому порядку методик вимiрювань;

– пiдготовка та експертиза документацiї до атестацiї вимiрювальних та калiбрувальних лабораторiй.

Має комп’ютерний банк даних засобiв вимiрювальної технiки (ЗВТ), випробування та контролю усiх пiдроздiлiв унiверситету, достатнiй фонд нормативної документацiї та стандартiв, довiдкової лiтератури, що постiйно поновлюється.