Метрологічна служба

Начальник метрологічної служби І. І. Івасенко

Початок становлення метрологічної служби припадає на 1982 р., коли Г. М. Волощук призначили відповідальною за метрологічне забезпечення в науково-дослідному секторі Тернопільського медичного інституту.

У різний час у складі метрологічної служби працювали інженери-метрологи: Г. М. Волощук (1982–1993 рр.). Л. С. Волощук (1993–1995 рр.), О. В. Ваврик (1995–1999 рр.), О. М. Лис (1999–2008 рр.).

Сьогодні в складі метрологічної служби працюють: начальник – І. І. Івасенко (з 1987 р.), провідний метролог О. П. Данчак (з 1999 р.), провідний фахівець Н. С. Вівсяник (з 2008 р.).

Метрологічна служба Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, як складова частина національної метрологічної служби, здійснює комплекс заходів із забезпечення єдності вимірювань в навчальному закладі, здійснення метрологічного контролю і нагляду за діяльністю всіх підрозділів університету з метою якісного проведення науково-дослідних робіт та отримання достовірних результатів досліджень.

В 2003 р. організовано та проведено атестацію 5 наукових лабораторій університету, які в 2008, 2013 та 2018 роках успішно підтвердили свою технічну компетентність та спроможність виконувати дослідження (вимірювання). Щорічно метрологічним забезпеченням охоплюються всі планові науково-дослідні та дисертаційні роботи, проводиться метрологічна експертиза близько 80 матеріалів планування дисертаційних і планових науково-дослідних робіт, метрологічна експертиза та нормоконтроль понад 50 заключних та проміжних звітів, близько 600 наукових статей. Метрологічна служба має комп’ютерний банк даних понад 2000 засобів вимірювальної техніки та близько 200 методик вимірювання.

В теперішній час визначальним для споживачів у світі стало поняття якості. А якістю вихідного продукту можна і потрібно управляти, тобто вміти кількісно оцінювати та аналізувати показники, що впливають на кінцевий результат. Одним із процесів Системи управління якістю в галузі охорони здоров’я, зокрема, є процес моніторингу, оцінки, аналізу вимірювань та поліпшення кожного виду діяльності при їх проведенні.

Метрологічною службою університету розроблено та введено в дію СОУ 74.9-02010830-002 2018 «Метрологічна експертиза документів науково-дослідних та дисертаційних робіт. Нормоконтроль звітів. Порядок проведення та оформлення», в якому викладена організація і порядок проведення метрологічної експертизи документів, що оформляються на усіх етапах виконання НДР, а також нормоконтролю звітів про НДР. Стандарт призначений для працівників метрологічних служб, відповідальних виконавців НДР, а також для всіх фахівців, які займаються плануванням і представленням результатів НДР.

Якісні результати НДР – пріоритет наукової діяльності навчальних та наукових закладів, установ, їх підрозділів системи МОЗ України.

Наказом МОЗ України від 7 серпня 2008 р. № 435 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» призначено головною організацією метрологічної служби МОЗ України (ГОМС МОЗ України) з метою організації, вдосконалення і координації робіт та виконання комплексу завдань із забезпечення єдності вимірювань у вищих навчальних закладах, навчально-дослідних інститутах і наукових установах підпорядкування МОЗ України в галузі охорони здоров’я, а також у сфері, в якій реалізація державної політики належить до повноважень МОЗ України. ГОМС МОЗ України успішно пройшла атестацію в 2008 р. та підтвердила її в 2013 та 2018 рр. (свідоцтво про атестацію № 076/18 від 16 грудня 2018 р.). Головним метрологом ГОМС МОЗ України призначено І. І. Івасенка.

ГОМС МОЗ України протягом 2009–2016 рр. проведено атестацію 66 вимірювальних наукових лабораторій вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів системи МОЗ України, створено реєстр атестованих лабораторій навчальних закладів і наукових установ.

ГОМС МОЗ України має багаторічний досвід проведення робіт з атестації вимірювальних лабораторій, кваліфікований персонал, нормативну базу.

В зв’язку з набранням чинності з 01.01.2016 р. нової редакції Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» ГОМС МОЗ України розроблено та введено в дію СОУ 74.9-02010830-001:2018 «Порядок оцінювання вимірювальних можливостей та встановлення технічної компетентності лабораторій при проведенні вимірювань (досліджень) в сфері законодавчо регульованої метрології. Загальні вимоги та порядок проведення» з метою організації і проведення оцінювання вимірювальних можливостей та спроможності, визнання технічної компетентності лабораторій закладів що належать до сфери управління МОЗ України або належать до сфери, у якій реалізація державної політики належить до повноважень МОЗ України, з наданням уповноваження виконувати дослідження (вимірювання), метрологічні роботи (надання послуг) в сфері законодавчо регульованої метрології, здійснення перевірок (аудиту) за їх діяльністю.

Протягом останніх двох років вже більше 60 лабораторій підтвердили свою технічну компетентність в ГОМС МОЗ України. Серед них лабораторії В(м)НЗ, НДІ, ЦГЗ, закладів охорони здоров’я як комунальних, так і приватних.

Колектив служби (зліва направо): Н. С. Вівсяник, І. І. Івасенко, О. П. Данчак

Метрологічна служба вiдноситься до основних пiдроздiлiв унiверситету i проводить роботу в тiснiй взаємодiї з iншими пiдроздiлами

Основнi функцiї метрологiчної служби унiверситету:

– проведення робiт щодо забезпечення єдностi вимiрювань, пiдвищення рiвня метрологiчного забезпечення наукової дiяльностi унiверситету, лiкувального та навчального процесiв, дiяльностi iнших структурних пiдроздiлiв унiверситету;

– органiзацiя i проведення метрологiчного контролю i нагляду;

– проведення аналiзу стану вимiрювань в усiх пiдроздiлах унiверситету;

– виконання робiт iз впровадження мiждержавних, нацiональних i галузевих стандартiв та iнших нормативних документiв з метрологiї;

– надання консультацiй пошукачам та вiдповiдальним виконавцям НДР з питань метрологiчного забезпечення наукових дослiджень;

– органiзацiя i проведення метрологiчної експертизи технiчних завдань, проектiв нормативних документiв, звiтiв про науково-дослiднi роботи;

– проведення метрологiчної експертизи результатiв дослiджень наукової тематики;

– проведення нормоконтролю звiтiв про НДР, дисертацiй, монографiй, пiдручникiв та посiбникiв, наукових статей та iншої друкованої продукцiї;

– здiйснення метрологiчної атестацiї термостатiв, сушильних шаф, центрифуг;

– розроблення та атестацiя в установленому порядку методик вимiрювань;

– пiдготовка та експертиза документацiї до атестацiї вимiрювальних та калiбрувальних лабораторiй.

Має комп’ютерний банк даних засобiв вимiрювальної технiки (ЗВТ), випробування та контролю усiх пiдроздiлiв унiверситету, достатнiй фонд нормативної документацiї та стандартiв, довiдкової лiтератури, що постiйно поновлюється.